+383 38 222 223 / [email protected]

Udhëzues për projektin e Erasmus Plus “Sporti si vlerë”

Udhëzues i përgatitur në kuadër të projektit të Erasmus Plus “Sporti si vlerë”, i cili synon të rrisë rëndësinë e sporteve bazë në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe mënyrën e organizimit të aktiviteteve sportive.


Shumë organizata luftojnë me mungesën e fuqisë punëtore ose burimet e pakta për të zhvilluar aktivitetet e tyre. Për këtë qëllim, dëshirojmë të ofrojmë këtë dokument si ndihmë për organizatorët e aktiviteteve që ta lehtësojmë detyrën e tyre gjatë organizimit të ngjarjeve lokale, kombëtare ose ndërkombëtare, madje edhe me bashkëpunimin ndërkufitar.


Shpresojmë që ky udhëzues të sigurojë një strukturë për menaxhimin e ngjarjeve të tyre dhe që sugjerimet të mund të ndihmojnë për të shmangur çdo gjë të harruar ose të anashkaluar.

Linku i udhëzuesit