Roli dhe Misioni

Misioni

KOK-ut është të zhvillojë, promovojë dhe të mbrojë Lëvizjen Olimpike në Kosovë, në pajtueshmëri me Kartën Olimpike.

Roli i KOK-ut është:

  • Të promovojë parimet fundamentale dhe vlerat e olimpizmit në Kosovë, në veçanti në fushën e sportit dhe edukimit, duke promovuar programe edukative olimpike në të gjitha nivelet e shkollimit në instituconet dhe universitetet sportive dhe të edukimit fizik, si dhe duke inkurajuar krijimin e institucioneve të orientuara në edukimin olimpik, siç janë: Akademia Olimpike Kombëtare, Muzeu Olimpik dhe në programet tjera duke përfshirë ato kulturore e që ndërlidhen me Lëvizjen Olimpike.
  • Të siguroj mbikëqyrjen e Kartës Olimpike në Kosovë.
  • Të inkurajoj zhvillimin e sportit të performansës së lartë, si dhe sportin për të gjithë në Kosovë
  • Të ndihmoj në trajnimin e administratorëve të sportit
  • Të ndërmerr veprime kundër çdo forme të diskriminimit dhe të dhunës në sport
  • Të miratoj dhe zbatoj Kodin Botëror të Anti-Dopingut, duke siguruar se politikat dhe rregullat e KOK-ut për Anti-Doping të anëtarëve dhe/ose kërkesat për fonde, si dhe procedurat e menaxhimit të rezultateve janë në pajtim me Kodin Botëror për Anti-Doping dhe respektojnë të gjitha rolet dhe përgjegjësitë për Komtitetet Olimpike Kombëtare që janë të listuara brenda Kodit Botëror për Anti-Doping.
  • Të inkurajoj dhe të mbështesë masat lidhur me kujdesin mjekësor dhe shëndetin e sportistëve.
  • Me qëllim të plotësimit të misionit të tij, KOK-u mund të bashkëpunojë me organet qeveritare dhe të punojë në zhvillimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve harmonike dhe të dobishme me organet qeveritare, me mirëkuptim reciprok dhe në respektim të juridiksionit dhe të përgjegjësisë së çdo entiteti. Megjithatë, KOK-u nuk do të shoqëroj vetën me asnjë aktivitet që do të ishte në kontradiktë me Kartën Olimpike. KOK-u, po ashtu mund të bashkëpunoj me organizata jo-qeveritare.
  • KOK-u ruan autonominë e tij dhe mundohet t’i rezistojë të gjitha presioneve të çdo lloji, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar vetëm në presionet politike, ligjore, religjioze ose ekonomike që mund ta parandalojnë nga përshtatja me Kartën Olimpike.
  • KOK-u mund të asistoj federatat sportive kombëtare ose asociacionet, të zhvillojnë dhe promovojnë sportin e tyre, si dhe sportistët në Kosovë, në kuadër të kornizës së Kartës Olimpike dhe rregullave të aplikueshme të Federatave Sportive Ndërkombëtare përkatëse.

Na ndiqni

Video

Federatat

Federata e Gjimnastikës e Kosovës

[email protected]


Kryetar, Besim Halilaj
Tel. +383 44 243 636
E-mail, [email protected]


Sekretar i përgjithshëm: Amir Tahiraga
Tel. +383 44 145 009
E-mail, [email protected]

Federata e Pentatllonit Modern

Kryetar: Agron Kuqi
E-mail: 

Federata e Skermës e Kosovës
Federata e Kick-Boxit e Kosovës

E-mail: [email protected]

Kryetar: Fatmir Makolli
Mob: +383 44 209 292
E-mail:


Sekretar gjeneral: Nuhi Paçarizi
Mob: +383 44 201 305
E-mail:

Federata e Parkuorit e Kosovës

Kryetar: Berat Mavriqi
Tel
E-mail: [email protected]

 

Federata e E'Sportit e Kosovës
Federata e Teqbollit e Kosovës
Federata e Bejsbollit dhe Softbollit e Kosovës

Kryetar: Taulant Devolli
E-mail: [email protected]
Tel:


Sekretar i pergjithëshem: Pal Bala
E-mail: [email protected]
Tel: 

Federata e Sportit me Kuaj e Kosovës

Kryetar: Fehmi Fetahi
E-mail:

 

Sekretare: Arta Kokollari
E-mail: [email protected]